رئیس‌جمهوری روسیه گفت: سیاستمداران غربی علاقه‌ای به کاهش رفاه و کیفیت زندگی شهروندان عادی به ویژه در اروپا ندارند.

رئیس‌جمهوری روسیه گفت: سیاستمداران غربی علاقه‌ای به کاهش رفاه و کیفیت زندگی شهروندان عادی به ویژه در اروپا ندارند.