باشگاه ماشین سازی تبریز با پنج طلبکار خودش تسویه حساب کرد.

باشگاه ماشین سازی تبریز با پنج طلبکار خودش تسویه حساب کرد.