همه‌گیری کووید-19، بر اهمیت لزوم تقویت تاب‌‌‌آوری دولت افزوده است. تاب‌آوری دولت‌ها از طریق ظرفیت جذب شوک‌ها، میزان سازگاری و سپس توان رشد سریع در محیط تغییریافته، مشخص می‌شود. طی سال گذشته با شیوع ویروس در سراسر جهان، برخی از دولت‌ها این بحران را به …

همه‌گیری کووید-19، بر اهمیت لزوم تقویت تاب‌‌‌آوری دولت افزوده است. تاب‌آوری دولت‌ها از طریق ظرفیت جذب شوک‌ها، میزان سازگاری و سپس توان رشد سریع در محیط تغییریافته، مشخص می‌شود. طی سال گذشته با شیوع ویروس در سراسر جهان، برخی از دولت‌ها این بحران را به خوبی مدیریت کردند، در حالی که برخی دیگر برای مهار آن همچنان در تلاش هستند. در گزارشی که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران تدوین شده به 6 ویژگی دولت‌های تاب‌آور اشاره شده که شامل احتیاط، پایداری، افزونگی، تنوع، سازگاری و ثبات است. همچنین 5 قدم برای ایجاد تاب‌آوری دولت‌ها معرفی شده است.