پنجمین کنفرانس بین‌المللی «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» تحت حمایت سیلیویکا توسط دانشگاه اصفهان آغاز به کار کرد.

پنجمین کنفرانس بین‌المللی «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» تحت حمایت سیلیویکا توسط دانشگاه اصفهان آغاز به کار کرد.