سخنگوی وزارت دفاع آمریکا از ادامه عملیات نصب و استقرار سامانه دفاعی موشکی در عراق خبر داد.

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا از ادامه عملیات نصب و استقرار سامانه دفاعی موشکی در عراق خبر داد.