نشریه پولتیکو نوشت با وجود اینکه بایدن تصمیم نهایی را درباره موضع هسته‌ای آمریکا اتخاذ می‌کند اما وزارت دفاع درصدد تاثیرگذاری بر رئیس جمهوری است….

نشریه پولتیکو نوشت با وجود اینکه بایدن تصمیم نهایی را درباره موضع هسته‌ای آمریکا اتخاذ می‌کند اما وزارت دفاع درصدد تاثیرگذاری بر رئیس جمهوری است.