وزیر دفاع آمریکا در نشست گروه تماس اوکراین در آلمان گفت که تانک‌های آمریکایی «آبرامز» به زودی برای استفاده در ضد حمله علیه روسیه، وارد اوکراین می‌شود….

وزیر دفاع آمریکا در نشست گروه تماس اوکراین در آلمان گفت که تانک‌های آمریکایی «آبرامز» به زودی برای استفاده در ضد حمله علیه روسیه، وارد اوکراین می‌شود.