طارمی به یک دقیقه بازی نیاز داشت؛  
مهدی طارمی در دقیقه ٨۶ وارد زمین شد و در دقیقه ٨٧ برای پورتو در اولین بازی خود پنالتی گرفت

طارمی به یک دقیقه بازی نیاز داشت؛  
مهدی طارمی در دقیقه ٨۶ وارد زمین شد و در دقیقه ٨٧ برای پورتو در اولین بازی خود پنالتی گرفت