معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان خوزستان گفت: پل ارتباطی شهروندان با معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان خوزستان از طریق شماره تلفن  ۰۹۳۷۴۴۵۴۱۰۲راه اندازی شد. …

معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان خوزستان گفت: پل ارتباطی شهروندان با معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان خوزستان از طریق شماره تلفن  ۰۹۳۷۴۴۵۴۱۰۲راه اندازی شد.