10 سارق حرفه‌ای که باند سرقت از خانه‌ها راه انداخته بودند در یکی از سرقت‌هایشان به دام 2پلیس قلابی گرفتار شدند و از آن به بعد مجبور بودند بعد از هر سرقت، بخشی از اموال مسروقه را به آنها بدهند. سرقت‌های این باند ادامه داشت تا اینکه حواس‌پرتی یکی از آنها…

10 سارق حرفه‌ای که باند سرقت از خانه‌ها راه انداخته بودند در یکی از سرقت‌هایشان به دام 2پلیس قلابی گرفتار شدند و از آن به بعد مجبور بودند بعد از هر سرقت، بخشی از اموال مسروقه را به آنها بدهند. سرقت‌های این باند ادامه داشت تا اینکه حواس‌پرتی یکی از آنها در آخرین سرقت، باعث دستگیری‌شان شد.