یک مرد در یک ماجراجویی خطرناک در لندن، بدون هیچ وسیله‌ای از یک برج بلند در لندن صعود کرد و البته به‌خاطر این کار خطرناکش، بازداشت شد.

یک مرد در یک ماجراجویی خطرناک در لندن، بدون هیچ وسیله‌ای از یک برج بلند در لندن صعود کرد و البته به‌خاطر این کار خطرناکش، بازداشت شد.