نیرو‌های پلیس آمریکا برای نشان دادن همبستگی با ساکنان پورتلند زانو زدند.

نیرو‌های پلیس آمریکا برای نشان دادن همبستگی با ساکنان پورتلند زانو زدند.