پله از هفت سالگی، واکس زدن کفش مردم را به عنوان یک منبع درآمد انتخاب می‌کند ولی در محلۀ آن‌ها، همه فقیر بودند و کسی نمی‌خواست پله کفشش را واکس بزند. این شد که پله به استادیومی رفت که تیم پدرش آن‌جا مسابقه داشت….

پله از هفت سالگی، واکس زدن کفش مردم را به عنوان یک منبع درآمد انتخاب می‌کند ولی در محلۀ آن‌ها، همه فقیر بودند و کسی نمی‌خواست پله کفشش را واکس بزند. این شد که پله به استادیومی رفت که تیم پدرش آن‌جا مسابقه داشت.