استاندار مرکزی به نانوایان متخلف هشدار داد: با نان مردم بازی کنید، با حکم قضایی مهر و موم می شوید.

استاندار مرکزی به نانوایان متخلف هشدار داد: با نان مردم بازی کنید، با حکم قضایی مهر و موم می شوید.