حوادث رکنا: رئیس پلیس شهرستان آبادان از دستگیری3مالخراموال دولتی و پلمب 3باب انبار ضایعاتی در این شهرستان خبر داد.

حوادث رکنا: رئیس پلیس شهرستان آبادان از دستگیری3مالخراموال دولتی و پلمب 3باب انبار ضایعاتی در این شهرستان خبر داد.