مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد از پلمب ۴۶ واحد صنفی به علت به کارگیری اتباع غیرمجاز خارجی خبرداد.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد از پلمب ۴۶ واحد صنفی به علت به کارگیری اتباع غیرمجاز خارجی خبرداد.