در پی پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ۱۱واحدصنفی پلمپ شد.

در پی پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ۱۱واحدصنفی پلمپ شد.