انبار یک محتکر مواد غذایی در قم براساس گزارش های دریافتی شناسایی و پلمب شد.

انبار یک محتکر مواد غذایی در قم براساس گزارش های دریافتی شناسایی و پلمب شد.