طرح استفاده از پلاسمای بیماران بهبود یافته برای درمان کرونا در البرز کلید خورد.

طرح استفاده از پلاسمای بیماران بهبود یافته برای درمان کرونا در البرز کلید خورد.