رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران وجود مسائل پشت پرده را در افزایش قیمت‌ها و گرانی‌های اخیر تایید کرد و گفت: یافتن پشت پرده‌ها سخت نیست و این مساله باید بررسی شود و یقینا قابل شناسایی است….

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران وجود مسائل پشت پرده را در افزایش قیمت‌ها و گرانی‌های اخیر تایید کرد و گفت: یافتن پشت پرده‌ها سخت نیست و این مساله باید بررسی شود و یقینا قابل شناسایی است.