ساپینتو نامه جدیدی به باشگاه استقلال درباره پرداخت نشدن مطالبات خود ارائه نکرده است.

ساپینتو نامه جدیدی به باشگاه استقلال درباره پرداخت نشدن مطالبات خود ارائه نکرده است.