شست چهارجانبه هند، عربستان، ایالات متحده و امارات براساس الگوی «ای تو یو تو» تعریف شده و گامی مهم در راستای بازتعریف معماری غرب آسیا قلمداد می شود؛ فرایندی که در چارچوب آن ایالات متحده به عنوان قدرتی متعادل کننده فراساحلی کنار رفته و نقش ضامن امنیتی م…

شست چهارجانبه هند، عربستان، ایالات متحده و امارات براساس الگوی «ای تو یو تو» تعریف شده و گامی مهم در راستای بازتعریف معماری غرب آسیا قلمداد می شود؛ فرایندی که در چارچوب آن ایالات متحده به عنوان قدرتی متعادل کننده فراساحلی کنار رفته و نقش ضامن امنیتی منطقه را عهده دار خواهد شد.