روابط عمومی نماوا در پی بازنشر یک گفتگوی قدیمی درباره سریال «خاتون»، توضیحاتی را ارائه داد.

روابط عمومی نماوا در پی بازنشر یک گفتگوی قدیمی درباره سریال «خاتون»، توضیحاتی را ارائه داد.