مدیرکل محیط زیست لرستان به تشریح ماجرای بازداشت یک فعال محیط زیست در این استان پرداخت.

مدیرکل محیط زیست لرستان به تشریح ماجرای بازداشت یک فعال محیط زیست در این استان پرداخت.