پست اینستاگرامی مهاجم استقلال، باعث تعجب اهالی فوتبال شد اما این اتفاق، پشت‌پرده‌هایی هم داشت.

پست اینستاگرامی مهاجم استقلال، باعث تعجب اهالی فوتبال شد اما این اتفاق، پشت‌پرده‌هایی هم داشت.