یکی از اتفاقات عجیب یکی، دو روز گذشته حول و حوش پرسپولیس، خداحافظی شرزود تمیروف در صفحه شخصی خودش از هواداران این تیم بود.

یکی از اتفاقات عجیب یکی، دو روز گذشته حول و حوش پرسپولیس، خداحافظی شرزود تمیروف در صفحه شخصی خودش از هواداران این تیم بود.