گروهی اختلالات و کندی اینترنت کشور را به‌خاطر افزایش نیافتن پهنای باند بین‌الملل می‌دانند.

گروهی اختلالات و کندی اینترنت کشور را به‌خاطر افزایش نیافتن پهنای باند بین‌الملل می‌دانند.