بارش‌های ناگهانی و جاری شدن سیل‌ها در ایران ناشی از چیست و آیا این یک پدیده منحصر به فرد در ایران است یا ریشه در تغییرات اقلیمی دارد؟

بارش‌های ناگهانی و جاری شدن سیل‌ها در ایران ناشی از چیست و آیا این یک پدیده منحصر به فرد در ایران است یا ریشه در تغییرات اقلیمی دارد؟