ترامپ همچنان در حال دامن زدن به اختلافات در آمریکاست و سعی دارد تا وضعیت را خطیر جلوه دهد.

ترامپ همچنان در حال دامن زدن به اختلافات در آمریکاست و سعی دارد تا وضعیت را خطیر جلوه دهد.