عباس عبدی به تصویر منتشر شده از نماز خواندن رئیسی در هواپیما واکنش نشان داد.

عباس عبدی به تصویر منتشر شده از نماز خواندن رئیسی در هواپیما واکنش نشان داد.