درک گروه رسانه‌ای دولت انداختن و انتشار همین تصاویر ( نماز خواندن رئیسی در هواپیما ) است.

درک گروه رسانه‌ای دولت انداختن و انتشار همین تصاویر ( نماز خواندن رئیسی در هواپیما ) است.