سرپرست فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی گفت: امیدوارم سازمان برنامه و بودجه دو سوم باقیمانده از اعتبارات باقی مانده فدراسیون را تخصیص دهد تا در اجرای برنامه‌ها دچار مشکل نشویم….

سرپرست فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی گفت: امیدوارم سازمان برنامه و بودجه دو سوم باقیمانده از اعتبارات باقی مانده فدراسیون را تخصیص دهد تا در اجرای برنامه‌ها دچار مشکل نشویم.