قاتل پس از ارتکاب قتل قصد خودکشی داشت که توسط پلیس دستگیر و روانه مراکز درمانی شد

قاتل پس از ارتکاب قتل قصد خودکشی داشت که توسط پلیس دستگیر و روانه مراکز درمانی شد