شهاب زاهدی بازیکن پرسپولیس در واکنش به انتقادات هواداران مبنی بر بازی بی کیفیت او در داخل زمین پست زیر را منتشر کرد.

شهاب زاهدی بازیکن پرسپولیس در واکنش به انتقادات هواداران مبنی بر بازی بی کیفیت او در داخل زمین پست زیر را منتشر کرد.