حکم قصاص پزشک تبریزی در دیوان عالی کشور مهر تائید خورد.

حکم قصاص پزشک تبریزی در دیوان عالی کشور مهر تائید خورد.