حضور پزشکان قانونی در صحنه های جرم و حادثه، نقطه اطمینان بخش محسوب می شود چرا که در بسیاری موارد شاهد آن هستیم که با اعلام نظر پزشکی قانونی در صحنه حادثه مسیر پرونده به طور کامل تغییر کرده است….

حضور پزشکان قانونی در صحنه های جرم و حادثه، نقطه اطمینان بخش محسوب می شود چرا که در بسیاری موارد شاهد آن هستیم که با اعلام نظر پزشکی قانونی در صحنه حادثه مسیر پرونده به طور کامل تغییر کرده است.