سرمربی صنعت نفت آبادان گفت: با تفکرات کادر فنی و دوندگی بچه‌ها توانستیم نواقصی را که بعضاً در ترکیب داشتیم، رفع کردیم.

سرمربی صنعت نفت آبادان گفت: با تفکرات کادر فنی و دوندگی بچه‌ها توانستیم نواقصی را که بعضاً در ترکیب داشتیم، رفع کردیم.