رکنا : پرویز تناولی از مجسمه سازان نامدار ایران زمین است.

رکنا : پرویز تناولی از مجسمه سازان نامدار ایران زمین است.