پروژه جذب مهاجم برزیلی این روزها برای باشگاه پرسپولیس خبر ساز شده و هیچکدام از گزینه‌های مد نظر سرمربی جذب نشد.

پروژه جذب مهاجم برزیلی این روزها برای باشگاه پرسپولیس خبر ساز شده و هیچکدام از گزینه‌های مد نظر سرمربی جذب نشد.