پرونده عامل جنایت در خانه وحشت با تایید حکم اعدامش به اتهام تجاوز برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارسال شد.

پرونده عامل جنایت در خانه وحشت با تایید حکم اعدامش به اتهام تجاوز برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارسال شد.