در جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر رشت به ارسال پرونده های بدهی شهرداری رشت به شورای شهر تاکید شد.

در جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر رشت به ارسال پرونده های بدهی شهرداری رشت به شورای شهر تاکید شد.