پرسپولیسی ها پس از چندین ساعت معطلی در فرودگاه مهرآباد این محل را ترک کردند.

پرسپولیسی ها پس از چندین ساعت معطلی در فرودگاه مهرآباد این محل را ترک کردند.