شاید باید مسقط را به عنوان جایی برای نفس کشیدن و حس زندگی کردن در همسایگی دریا به هر کسی که قصد سفر به آن را دارد، معرفی کرد. برای زدودن آثار شلوغی سبک زندگی های امروزی و خستگی استرس های جاری در جامعه، یکی از بهترین پیشنهادها، سفر به جاییست که شبیه هی…

شاید باید مسقط را به عنوان جایی برای نفس کشیدن و حس زندگی کردن در همسایگی دریا به هر کسی که قصد سفر به آن را دارد، معرفی کرد. برای زدودن آثار شلوغی سبک زندگی های امروزی و خستگی استرس های جاری در جامعه، یکی از بهترین پیشنهادها، سفر به جاییست که شبیه هیچ جای دیگری نباشد، جایی مثل مسقط.