نخستین پرواز با سوخت مصنوعی تولید شده از آب و دی اکسید کربن هوا توسط نیروی هوایی انگلیس انجام شد.

نخستین پرواز با سوخت مصنوعی تولید شده از آب و دی اکسید کربن هوا توسط نیروی هوایی انگلیس انجام شد.