پرسپولیس و استقلال روی سکو نمی‌روند
پرسپولیس و استقلال روی سکو نمی‌روند

گروه ورزش شهریاریها :از سال 49 که لیگ ایران آغازشده تا امروز هر کدام از 2 تیم یا هر 2، بین 3 تیم اول جای داشتند. به مرور ادوار مختلف لیگ و جایگاه 2 تیم در بین 3 تیم برتر می پردازیم. 1349: استقلال اول ـ پرسپولیس سوم 1350: پرسپولیس اول ـ استقلال سوم 1352: […]

00996818

گروه ورزش شهریاریها :از سال 49 که لیگ ایران آغازشده تا امروز هر کدام از 2 تیم یا هر 2، بین 3 تیم اول جای داشتند. به مرور ادوار مختلف لیگ و جایگاه 2 تیم در بین 3 تیم برتر می پردازیم.

1349: استقلال اول ـ پرسپولیس سوم

1350: پرسپولیس اول ـ استقلال سوم

1352: پرسپولیس اول ـ استقلال دوم

1353: استقلال اول ـ پرسپولیس دوم

1354: پرسپولیس اول

1355: پرسپولیس دوم

1356: پرسپولیس دوم

1368: استقلال اول ـ پرسپولیس دوم

1370: استقلال دوم ـ پرسپولیس سوم

1371: پرسپولیس دوم

1372: پرسپولیس دوم

1373: استقلال دوم

1374: پرسپولیس اول ـ استقلال سوم

1375: پرسپولیس اول

1376: استقلال اول

1377: پرسپولیس اول ـ استقلال دوم

1378: پرسپولیس اول ـ استقلال دوم

1379: استقلال اول ـ پرسپولیس دوم

1380: پرسپولیس اول ـ استقلال دوم

1381: پرسپولیس سوم

1382: استقلال دوم

1383: استقلال سوم

1384: استقلال اول

1385: پرسپولیس دوم

1386: پرسپولیس اول

1387: استقلال اول

1388: استقلال سوم

1389: استقلال دوم

1390: استقلال سوم

1391: استقلال اول

1392: پرسپولیس دوم