احتمال حضور بازیکنان دیگری از سپاهان در تیم پرسپولیس وجود دارد.

احتمال حضور بازیکنان دیگری از سپاهان در تیم پرسپولیس وجود دارد.