اعضای تیم فوتبال پرسپولیس امروز تست کرونا دادند.

اعضای تیم فوتبال پرسپولیس امروز تست کرونا دادند.