حامد آهنگی، مهمان سومین برنامه از فصل دوم «رو بِ رو» بود. او در بخشی از این مصاحبه درباره حواشی و تقلب در «شب های مافیا» گفت که در ادامه می خوانید:…

حامد آهنگی، مهمان سومین برنامه از فصل دوم «رو بِ رو» بود. او در بخشی از این مصاحبه درباره حواشی و تقلب در «شب های مافیا» گفت که در ادامه می خوانید: