رییس فدراسیون کشتی با هدف کمک به حسن یزدانی برای تزریق انگیزه جهت حضور پرقدرت در المپیک پاریس، رقمی کمتر از دو میلیارد تومان به این کشتی‌گیر پرداخت کرد….

رییس فدراسیون کشتی با هدف کمک به حسن یزدانی برای تزریق انگیزه جهت حضور پرقدرت در المپیک پاریس، رقمی کمتر از دو میلیارد تومان به این کشتی‌گیر پرداخت کرد.