وزیر آموزش و پرورش از پرداخت عیدی به دانشجوـ معلمان برای اولین بار خبر داد.

وزیر آموزش و پرورش از پرداخت عیدی به دانشجوـ معلمان برای اولین بار خبر داد.